ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

 

 

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

 

ISSN 1450-6734

 

Vol. 13 / 2010

 

 

 

 

SADRŽAJ No. 4/2010

 

POLIETILENI NISKE I VISOKE GUSTINE

POLIPROPILEN

PVC

POLISTIREN

POLIKARBONAT

PMMA

PLASTIČNI MATERIJALLI: ZAMENA METALA

BIOPLASTIČNI MATERIJALI

KOMPAUNDIRANJE TERMOPLASTA

KOMPAUNDIRANJE POLIOLEFINA

ADITIVI ZA PVC PROFILE

PRIMENA POLIMERA U MEDICINI

SVETSKO TRŽIŠTE POSUDA ZA HRANU

TANJI FILMOVI I FUNKCIONALNIJA AMBALAŽA

PLASTIČNE BOCE KAO NAJBOLJE REŠENJE

BOPP FILM 

EKSTRUDIRANJE PROFILA U EVROPI

TRŽIŠTE PLASTIČNIH CREVA U EVROPI

KALIFORNIJA ODBILA PREDLOG ZABRANE  KORIŠĆENJA PLASTIČNIH VREĆA I BISFENOLA-A

BISFENOL-A BEZBEDAN I NEŠKODLJIV ZA  LJUDSKO ZDRAVLJE

SVETSKO TRŽIŠTE ELASTOMERA

 

REGISTAR FIRMI I USTANOVA NA CD-u

Ř INDEKS FIRMI I USTANOVA

Ř REGISTAR FIRMI I USTANOVA (A-Z)

 

 

CONTENTS No. 4/2010

 

LOW DENSITY AND HIGH DENSITY   POLYETHYLENES

POLYPROPYLENE

PVC

POLYSTYRENE

POLYCARBONATE

PMMA

PLASTIC MATERIALS: SUPSTITUTION OF METALS

BIOPLASTICS

COMPOUNDING OF THERMOPLASTICS

COMPOUNDING OF POLYOLEFINS

ADDITIVES FOR PVC PROFILES

POLYMERS IN MEDICINE

WORLD MARKET OF FOOD CONTAINERS

THINER FILMS AND MORE FUNCTIONAL PACKAGING

PLASTIC BOTTLES AS THE BEST SOLUTION

BOPP FILM

PROFILE EXTRUSION IN EUROPE

MARKET OF PLASTIC TUBES IN EUROPE

CALIFORNIA REFUSES THE BAN OF PLASTIC BAGS AND BISPHENOL-A

BISPHENOL-A SAFE AND UNTOXIC FOR HUMAN HEALTH

WORLD MARKET OF ELASTOMERS

 

LIST OF COMPANIES ON CD

Ř INDEX OF COMPANIES

Ř LIST OF COMPANIES (A-Z)

 

 

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 3/2010

 

PREMIJERA SAJMA K 2010:

Vreme je za najveći svetski sajam plastike i gume

 

SAJAM K 2010:

Optimizam pred K 2010

 

MATERIJALI NA SAJMU K 2010:

Poliolefini i tehnologije LyondellBasella

Ticona pod geslom “Računajte na nas”

Wacker – “Rešenja za sutrašnjicu”

Lanxess: “Oblikovanje budućnosti kroz inovacije”

 

OPREMA NA SAJMU K 2010:

Reifenhauser: Fokusirani na ekstrudiranje

Battenfeld-Cincinnati: Nove linije za ekstrudiranje

Haitian: Inovacije kod mašina za injekciono presovanje

Kreyenborg i Hekuma: Novosti kod pomoćne opreme

 

PROIZVODI:

Sintetički konopac za podvodne instalacije

Smanjenje troškova solarnih panela: plastični materijali

Ekološki jednokratni brijač

Novo rešenje ronilačkog zvona

LED za mobilne telefone

Lexan ploče za zaštitu od uragana

ASTM: Standard za rukavice

Penasti ležajevi na bazi soje

Boce za parfeme od kompaunda PP/drvno brašno

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

Proširenje kapaciteta za LCP Vectra

Sektor injekcionog presovanja u Evropi očekuje oporavak u 2010.

Dalji rast tražnje veštačke trave

Rast tržišta IML

Prvo evropsko PLA pilot postrojenje

Tržište polietilena

Tržište PS-E

 

STAV:

Velike megaintegracije – neophodnost ili potpuni promašaj?

 

NOVOSTI:

Institut za standardizaciju Srbije: Formirana Komisija za plastične mase

 

UTICAJ POLIMERA NA ŽIVOTNU SREDINU:

Nešto više i potpunije o uticaju polimera na životnu sredinu

Kad arhitekta piše o plastici

Dejvid Rotšild, njegovo putovanje i stavovi o zagađenju okeana plastičnim otpadom

Zabrana plastičnih kesa u Vranju

 

CONTENTS No. 3/2010

                                                                                           

K 2010 PREVIEW

K 2010 FAIR

MATERIALS AT K 2010

EQUIPMENT AT K 2010

PRODUCTS

MARKET STATE AND TRENDS

ATTITUDE

NEWS

THE INFLUENCE OF POLYMERS AT ENVIRONMENT

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 2/2010

 

Aleksandra Mihajlović i Borko Mijucić, PROIZVODNJA I SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA U SRBIJI U 2009.  (Stručni rad)

 

MATERIJALI

Razvoj primene inteligentnih polimera

Celulozni biokompoziti

Nanokompoziti za vojne primene

Razvoj poli(vinil-amina)

Bioplastičan materijal za duboko zamrznutu hranu

Nanočestice skroba

Nov transparentni elastomer

Evropa traži alternative prirodnom lateksu iz Azije

TPV kao zamena za EPDM

 

DODACI POLIMERIMA

Kompatibilizacija putem funkcionalnih polimera i reaktivnog kompaundiranja u rastopu

Razvoj serije antioksidanata i UV-stabilizatora

Najveće svetsko pilot postrojenje za iyradu nanotuba

 

PROIZVODI

Moduli auto-vrata sa plastičnim nosačima

Dimenziona stabilnost velikih auto-delova

Injekciono presovani volani

Smanjenje težine uz minimalne troškove

LCP za vrata mikrotalasnih pećnica

Nov dizajn italijanske stolice

Olovke od kompozita drvo-plastika

Novi farmaceutski blister filmovi

Tegle od PET-a

 

OPREMA

Razvoj proizvodnje kompozita drvo-plastika

Ekstruderska linija za troslojne ojačane PP cevi

Tretman termički osetljivih površina

Wittmann Battenfeld predstavlja novosti iz kompanije

Oprema za poljoprivredni film

 

TEHNOLOGIJE

Lasersko zavarivanje konstrukcionih termoplasta

 

PRERADA POLIMERA

Injekciono presovanje EVA kopolimera

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

Trendovi u razvoju bioplastičnih materijala

Arburg “pravi” buku na šampionatu u fudbalu

Konferencija o specijalnoj ambalaži

Kanalizacione i drenažne cevi

 

EKOLOGIJA

Uspeh projekta devulkanizacije gume

 

CONTENTS No. 2/2010

                                                                                           

Aleksandra Mihajlovic and Borko Mijucic, PRODUCTION AND FOREIGN TRADE EXCHANGE OF PLASTIC MATERIALS AND PRODUCTS IN SERBIA IN THE YEAR 2009 (Professional paper)

 

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

TECHNOLOGIES

PROCESSING OF POLYMERS

MARKET STATE AND TRENDS

ENVIRONMENT

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 1/2010

 

Suzana Tošić, Radomir Drakulić i Jelena Đurđević, IZOLACIONE GUMENE MEŠAVINE OTPORNE PREMA GORENJU BEZ HALOGENIH JEDINJENJA (Originalni naučni rad)

Sebastian Baloš, Oskar Bera, Branka Pilić i Leposava Šiđanin, ŽILAVOST LOMA I ZAOSTALI MONOMER AUTOPOLIMERIZUJUĆEG POLI(METIL-METAKRILATA) TRETIRANOG MIKROTALASNIM ZRAČENJEM (Originalni naučni rad)

Marina Stamenović, Slaviša Putić, Dragana Vitković i Darko Ljubić, ODREĐIVANJE PRAVCA GLAVNIH NAPONA I DEFORMACIJA KOD KOMPOZITNIH CEVI STAKLO-POLIESTER PRI DEJSTVU UNUTRAŠNJEG PRITISKA (Originalni naučni rad)

 

MATERIJALI:

Poliacetali za zupčanike

Poliamid za skijaške štapove

Svojstva PC-a pri višestrukom injekcionom presovanju

Superapsorbentni polimeri

 

DODACI POLIMERIMA: Modifikatori žilavosti za PVC

 

AKTUELNOSTI: Okso-biodegradabilni plastični materijali

 

PROIZVODI:

Film za izradu zvučnika

Blenda za deo mašine za veš

Najlakša PET posuda za salatne prelive

Nova tehnologija kod metaliziranog filma

 

OPREMA:

Kompletne kuće od kompozita drvo-plastika

Novosti iz kompanije Wittmann Battenfeld

Nova verzija usitnjivača

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

Srednji Istok: plastične cevi

Novosti kod ambalaže tankih zidova

Proizvođači masterbača u Kini

Plastični materijali u Mađarskoj

 

IZVEŠTAJ SA SKUPA: Savetovanje ”Polimerni materijali i dodatci polimerima”

 

ZAPISI: Mr Lj. Spasojević: ”Sećanja na prve korake u razvoju plastike” (4)

 

 

CONTENTS No. 1/2010

 

Suzana Tosic, Radomir Drakulic and Jelena Djurdjevic, HALOGEN-FREE FLAME RETARDANT INSULATING RUBBER COMPOUNDS (Original scientific paper)

Sebastian Balos, Oskar Bera, Branka Pilic and Leposava Sidjanin, FRACTURE TOUGHNESS AND RESIDUAL MONOMER OF MICROWAVE IRRADIATED AUTOPOLYMERIZED POLY(METHYL-METHACRYLATE) (Original scientific paper)

Marina Stamenovic, Slavisa Putic, Dragana Vitkovic and Darko Ljubic, DETERMINATION OF THE DIRECTION OF MAIN STRESSES AND STRAINS GLASS-POLYESTER COMPOSITE PIPES UNDER THE INTERNAL PRESSURE (Original scientific paper)

 

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

ACTUALITIES

PRODUCTS

EQUIPMENT

MARKET STATE AND TRENDS

REPORT FROM THE CONFERENCE

MEMOIRS

 

 

 

 

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg_bm@ptt.rs

© ipg2009