ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

 

ISSN 1450-6734

 

Vol. 19 / 2016

 

 

SADRŽAJ No. 3/2016

 

SAJAM K 2016

 

ISTRAŽIVANJE

Dragoslav Stoiljković, Atrakcija i repulzija u nauci o polimerima. Deo II

 

OBRAZOVANJE

Igor Čatić, Razvoj materijala s pomoću računala

 

PREGLEDNI RAD

Ivan Ristić, Polimerni premazi na bazi obnovljivih sirovina

 

STRUČNI RAD

Rajko Radovanović, Kretanja na tržištu poli(vinil-hlorida) i PVC podnih obloga

 

HAITIAN NA K SAJMU

 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

 

MATERIJALI

Polipropilen

Prva kompostabilna pena

Razvoj novih poliamida

 

DODACI POLIMERIMA

PVC formulacije za bolji kvalitet proizvoda

Aditivni masterbačevi za termoformirane proizvode

 

PRERADA POLIMERA

Neki aspekti injekcionog presovanja poliamida

Ekstrudiranje kompostabilnog filma

Faktori uticaja na kvalitet polietilenskih boca

 

PROIZVODI

Barijerne tegle, boce i film

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Promena MFR-a tokom prerade

Prebrzo hlađenje pri ekstrudiranju

Injekciono presovanje krute prozirne plastike

Uticaj uslova prerade na mehanička svojstva PE filma

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

 

OPREMA

Inovacioni sistem za filtriranje rastopa

Mašine u blok konfiguraciji

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Problemi pri ekstrudiranju SEBS i SBS

Sjaj i razlike u sjaju

 

U SUSRET JUBILEJU

20 godina IPG-a na Beogradskom sajmu

 

 

CONTENT No. 3/2016

 

K 2016 FAIR

 

RESEARCH

Dragoslav Stoiljkovic, Attraction and repulsion in the science of polymers (2)

 

EDUCATION

Igor Catic, Computer aided development of material

 

REview paper

Ivan Ristic, Polymeric coatings from renewable resources

 

PROFESSIONAL PAPER

Rajko Radovanovic, PVC and PVC flooring & carpets market trends

 

HAITIAN AT K FAIR

 

TECHNOLOGY

 

MATERIALS

Polypropylene

New polyamide development

 

ADDITIVES TO POLYMERS

PVC formulations for better products quality

 

POLYMER PROCESSING

Some aspects of injection molding of polyamide

Extrusion of compostable film

 

PRODUCTS

Barrier jars, bottles and films

 

EXAMPLES FROM PRACTICE

MFR changes during processing

Rapid cooling du­ring extrusion

Injection molding of rigid clear plastics

Effect of processing conditions on mechanical properties of PE film

 

MARKET STATE AND TRENDS

 

EQUIPMENT

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS  

 

FORTHCOMING JUBILEE

 

 


 

 

SADRŽAJ No. 2/2016

 

AKTUELNOSTI

Održana pretpremijera sajma K 2016

 

INTERVJU

Plastika je najzeleniji materijal – Prof. dr Igor Čatić

 

ISTRAŽIVANJE

Prof. dr Dragoslav Stoiljković, Atrakcija i repulzija u nauci o polimerima. Deo I

 

MATERIJALI

Poliamidi za visoke temperature

Novi polipropileni

Nove vrste polietilena

 

DODACI POLIMERIMA

Aditivi za bolja svojstva filma

Biljna vlakna kao aditivi

 

PRERADA POLIMERA

Prerada COC kopolimera

Prerada SEBS i SBS (2. deo)

Ekstrudiranje PS-HI

 

PROIZVODI

Inovacije u ambalaži

Nova rešenja PET boca

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Zatvarači PET boca

Faktori nastajanja oštećenja kod gumenih proizvoda (2. deo)

Pomoćni elementi na ekstruderu

Tumačenje “Tehničkih listova” pri izboru polimernih materijala

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

Stanje osnovnih plastičnih masa na evropskom tržištu u 2015. i 2016.

 

OPREMA

Kalup u formi kocke

Merenje boje u ekstruderu

Kontrola PET predoblika

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

3D štampanje

 

TRENDOVI

Primena plastike u auto-industriji

Silicijum-dioksid u industriji pneumatika

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Vidljive linije spajanja

 

U SUSRET JUBILEJU

20 godina IPG-a na Beogradskom sajmu (2.deo)

 

CONTENTS No 2/2016

 

ACTUALITIES

K 2016 Fair Preview

 

INTERVIEW

Plastic is the greenest material – Prof. dr Igor Catic

 

RESEARCH

Prof. dr Dragoslav Stoiljkovic, Attraction and repulsion in the science of polymers. Part I

 

MATERIALS

High temperature polyamides; New polypropylenes; New range of PE

 

ADDITIVES TO POLYMERS

Additives for better film properties; Plant fibers as additives

 

POLYMER PROCESSING

Processing of COC copolymers; Processing of SEBS and SBS (Part 2); PS-HI extrusion

 

PRODUCTS

Innovations in packaging; New PET bottles

 

EXAMPLES FROM PRACTICE

PET necks and closures; Elastomer failure modes (Part 2); Auxiliary elements of extruder

 

MARKET STATE AND TRENDS

 

EQUIPMENT

 

TECHNOLOGY

3D Printing

 

TRENDS

Plastics in automotive; Silica trends in tyre sector

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS  

 

FORTHCOMING JUBILEE

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 1/2016

 

INTERVJU

Neka bude svetlost. I bi plava – Prof. dr Frank E. Karasz

 

ISTRAŽIVANJE

D. Stoiljković, O. Bera i B. Pilić, Mehanizam perkolacije naelektrisanja i simulacija Ziegler-Natta polimerizacije. Deo VIII

 

OBRAZOVANJE

I. Čatić, Plastika je zajednički naziv za bioplastiku i…

 

MATERIJALI

Razvoj konstrukcionih termoplasta

Kompoziti na bazi plastike bolji od drveta

Bio-PET iz trske

PA za visoke temperature

Lateks iz novog izvora

 

DODACI POLIMERIMA

Plastifikatori za PVC

Anistatici i sredstva protiv zamagljivanja iz biljnih izvora

Dobijanje čađi iz otpadnih guma

 

PROIZVODI

Barijerni filmovi za ambalažu

Plastična ambalaža za vino

 

PRERADA POLIMERA

Procena vremena hlađenja otpreska (2. deo)

Prerada SEBS i SBS

Ekstruziono duvanje PET-G (4. deo)

Ekstrudiranje ABS-a

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Tumačenje „Tehničkih listova”

Faktori nastajanja oštećenja kod gumenih proizvoda

 

OPREMA

Etažno injekciono-direktno presovanje sa IML

Valjci za poliranje livenog filma

 

NYNAS: NOVOSTI

 

MATERIJAL BROJA – PVC

PVC-Olimpijski materijal

 

TRENDOVI

Preseljenje polimernih proizvodnih pogona iz Kine – i da i ne

 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Vlakna i trake za sintetičku travu

Aditivna proizvodnja

Postupak MuCell za dobijanje mikroćelijske strukture proizvoda

 

EKOLOGIJA

Plastične lopte za spas vode za piće

 

AKTUELNOSTI

Nove reorganizacije u najvećim svetskim kompanijama

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Ulegnuća pri injekcionom presovanju

Crtice od staklenih vlakana

 

NOVA KNJIGA

„366 jezičlih crtica”

 

ODRŽANI SKUPOVI

 

 

CONTENTS No. 1/2016

CONTENTS

INTERVIEW

Let there be light. And it was blue – Prof. dr Frank E. Karasz

 

RESEARCH

D. Stoiljkovic, O. Bera and B. Pilic, The charge percolation mechanism and simulation of Ziegler-Natta polymerizations. Part VIII

 

EDUCATION

I. Catic, Plastics are common name for bioplastics and…

 

MATERIALS

 

ADDITIVES TO POLYMERS

 

PRODUCTS

 

POLYMER PROCESSING

 

EXAMPLES FROM PRACTICE

 

EQUIPMENT

 

NYNAS: NEWS

 

Material of thE issue

 

TRENDS

 

TECHNOLOGY

 

ENVIRONMENT

 

ACTUALITIES

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS      

 

NEW book

 

MEETINGS

 

 

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2016