ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

Vol. 21 / 2018

 

 

SADRŽAJ No. 3/2018

UVODNIK

 

KOMENTAR

Neki su odgovorni, a neki odgovorniji

 

ESEJ

Igor Čatić, Povezanost keramike, plastike i gume

 

ISTRAŽIVAČKI RAD

Dragoslav Stoiljković, Atrakcija i repulzija u nauci o polimerima. Deo VIII

 

MATERIJALI

Skrobni plastični materijali

Stiren/butadienski kaučuk

 

DODACI POLIMERIMA

Aditivi za aktivnu zaštitu ambalaže

TiO2 kao beli pigment za plastiku

 

PRERADAPOLIMERA 

Injekciono presovanje TPU

Lom rastopa kod ekstrudiranja

Temperaturni profil kod injekcionog presovanja

 

PROIZVODI

Orijentisani filmovi

Plastični zupčanici

Nova rešenja ambalaže

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Ekspandiranje otpresaka s hemijskim sredstvima

Lom u medijumu

Elastomeri za zaptivne profile

IML etikete za dekorisanje u kalupu (5. Deo)

Merenje i kontrola kvaliteta cevi

Pigmenti za bojenje plastike

 

OPREMA

Topli ulivni sistemi za PET predoblike

Nova rešenja dozatora za MB i aditive

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Vlaknanje otpresaka u blizini ušća

Greške u izradi PET boca (3. Deo)

 

AKTUELNO

Šta donosi nova Direktiva EU?

 

ŠTA BI BILO KAD BI BILO

I on i ona nose Eko-Slona

 

 

CONTENT No. 1/2018

 

editorial

 

COMMENT

Some are responsible, and some are more responsible

 

ESSAY

Igor Catic, Relationship between ceramics, plastics and rubber

 

RESEARCH PAPER

Dragoslav Stoiljkovic, Attraction and repulsion in polymer science (Part VIII)

 

MATERIALS

Starch based plastics

Styrene-butadiene rubber

 

ADDITIVES TO POLYMERS

Additives for active packaging

Titanium dioxide as a white plastic's pigment

 

POLYMER PROCESSING

Injection molding of TPU

Melt fracture of extrudate

 

PRODUCTS

Oriented films

Plastic gears

 

PRACTICAL EXAMPLES

Injection molding using chemical foaming agents

ESC Resistance

Elastomers for sealing profiles

Measurement and quality control of pipes

Pigments for plastics

 

EQUIPMENT

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS

 

ACTUAL

What does the new EU Directive bring?

 

WHAT IF?

 

 


 

 

SADRŽAJ No. 2/2018

 

UVODNIK

Supermarket bez plastike prepun je plastike

 

KOMENTAR

Da li ćemo bacati hranu?

 

STRUČNI RAD

Zoran S. Petrović, O svojstvima termo­reaktivnih smola

 

ISTRAŽIVAČKI RAD

Dragoslav Stoiljković, Atrakcija i repulzija u nauci o polimerima. Deo VII

 

MATERIJALI

Razvoj termoplastičnih elastomera

Polietileni za film

Novi tipovi PLA

PP za termoformiranje

 

DODACI POLIMERIMA

Novi crni masterbač zamenjuje čađ

Aditivi za gumu

Sredstva za poboljšanje preradljivosti

Aditivi za poljoprivredni film

 

PRERADA POLIMERA

Ekstrudiranje krutog PVC-a

Efekat naslaga na ekstruderu

Uticaj parametara na skupljanje otpresaka

Tanke folije za termoformiranje

 

PROIZVODI

Jednokratni plastični proizvodi (u Direktivi EU)

Inovativni proizvodi

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Šta treba znati o bojenju plastike

Pročišćavanje mašina

Temperatura PET predoblika

Zavarivanje PE filmova

Kondicioniranje poliamida

 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Orijentisane PVC cevi

Reciklovanje ambalažnog filma PE/PA6

 

OPREMA

Mašina za izradu velikih PC posuda za vodu

Priprema sirovina za kompaundiranje

Mlinovi za ulivne sisteme

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Crte i pruge na otpresku (2. deo)

Greške u izradi PET boca (2. deo)

 

AKTUELNO

VIŠE PLASTIKE ILI RIBE – PITANJE JE SAD?

 

ŠTA BI BILO KAD BI BILO

Ja se recikliram, a i tebe će

 

 

CONTENTS No. 2/2018

 

editorial

 

COMMENT

Will we throw the food?

 

PROFESSIONAL PAPER

Zoran S. Petrovic, On the properties of thermosetting resins

 

RESEARCH PAPER

Dragoslav Stoiljkovic, Attraction and repulsion in polymer science (Part VII)

 

MATERIALS

Development of TPE

Polyethylenes for film

New PLA types

 

ADDITIVES TO POLYMERS

New black masterbatches replace the carbon black

Additives for rubber

Processing aids

 

POLYMER PROCESSING

Extrusion of rigid PVC

Influence of parameters on shrinkage

 

PRODUCTS

Single-use plastic products

Innovative products

 

PRACTICAL EXAMPLES

What to know about colouring plastics

Purging of equipment

Temperature of PET preforms

 

TECHNOLOGY

Oriented PVC-O pipes

 

EQUIPMENT

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS  

 

MORE PLASTIC OR FISH that is the question?

 

WHAT IF?

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 1/2018

 

UVODNIK

 

ESEJ

Igor Čatić, Priprava hrane – osnova za učenje oplemenjivanja polimera

 

ISTRAŽIVAČKI RAD

Dragoslav Stoiljković, Atrakcija i repulzija u nauci o polimerima. Deo VI

 

MATERIJALI

Pregled transparentnih polimera

Novi PP-R kopolimeri

Da li će PEF zameniti PET?

LSR za izradu delova za primenu u medicini

 

DODACI POLIMERIMA

Aditivi za poboljšanje svojstava filma

Kompatibilizatori

 

PRERADAPOLIMERA

Ekstrudiranje poliamidnog filma

Struktura polimera i ponašanje pri preradi

 

PROIZVODI

Poliolefinske cevi

Kompoziti drvo+plastika

Barijerni BOPP film za kiseonik

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Delovanje fluida na zaptivke

Izbor adekvatnog polietilena za film

Ostajanje ulivka i/ili otpreska u kalupu

Pomoć pri vulkanizaciji

Pročišćavanje mašina

IML etikete za dekorisanje u kalupu

Problemi i rešenja pri preradi TPU

 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Čišćenje kalupa za PET predoblike

Vakuumsko laminiranje

Ekstrudiranje penastih PET folija iz vlažnog materijala

 

OPREMA

Bolji kvalitet tankozidne ambalaže

Razvoj dvopužnih ekstrudera

Kontrola PET predoblika

Kristalizacija i sušenje

 

JUBILEJI

20 godina Društva IPG i Sveta polimera

 

NEUSAGLAŠENOST PROIZVODA

Crte i pruge na otpresku

Greške pri izradi PET boca

 

KOMENTAR

Povratak fišeka?

 

 

CONTENTS No 1/2018

 

editorial

 

ESSAY

Igor Catic, Food preparation – a basis to learn about the refinement of polymers

 

RESEARCH PAPER

Dragoslav Stoiljkovic, Attraction and repulsion in polymer science (Part VI)

 

MATERIALS

Review of the transparent polymers

New PP random copolymers

Will PEF replace PET?

 

ADDITIVES TO POLYMERS

Additives for improving film properties

 

POLYMER PROCESSING

Extrusion of polyamide film

Polymer structure and processing behavior

 

PRODUCTS

Polyolefine pipes

 

PRACTICAL EXAMPLES

Effect of fluids on seals

Grades selection of polyethylene for film

Purging of equipment

IML labels for in-mold decoration

 

TECHNOLOGY

Cleaning of molds for PET preforms

Vacuum laminating

 

EQUIPMENT

Better quality of thin wall packaging

 

Jubilees

 

NONCONFORMITY OF PRODUCTS

 

comment

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2018